Kontrola hasiacich prístrojov pojazdných a prenosných, osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť a platné osvedčenie od jednotlivých výrobcov hasiacich prístrojov. 

Prevádzkyschopnosť hasiacich prístrojov sa preukazuje na základe platnej vyhlášky o požiarnej ochrane
• dokladom o kontrole
• kontrolným štítkom 
• plombou spustenia zariadenia
Kontrola hasiaceho prístroja sa vykonáva v rozsahu a spôsobom:
• stanoveným právnymi predpismi 
• stanoveným STN požiadavkami 
• určujúcej dokumentácie výrobcu (po každom jeho použití)
• ak vznikne pochybnosť o samotnej prevádzkyschopnosti (napr. mechanické poškodenie zariadenia) 
• minimálne 1 krát ročne (pokiaľ nie je stanovená lehota kratšia) 

Pri kontrole, údržbe a opravách hasiacich prístrojov je možné nahradiť jednotlivé časti, náplne a príslušenstvo (napr. štítok, hasiacu látku, výtlačný plyn) len časťami zodpovedajúcimi technickým podmienkam výrobcu. 
Osoba ktorá vykonáva kontrolu, údržbu alebo opravu je povinná označiť hasiaci prístroj plombou a trvalo čitateľným kontrolným štítkom. Kontrolní štítok musí byť viditeľní, nesmie zasahovať do typového štítku a prekrývať výrobné číslo zariadenia.

Doklad o kontrole, údržbe alebo opravách hasiacich prístrojov obsahuje 
a) Na prenosnom hasiacom prístroji a pojazdnom hasiacom prístroji musí byť nezmazateľne vyznačený rok výroby hasiaceho prístroja. 
b) Na tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené tieto údaje: obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby, číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby, rok výroby, skúšobný tlak v MPa. 
c) Na tlakovej patróne na výtlačný plyn prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené tieto údaje: hmotnosť bez náplne v gramoch, určená celková hmotnosť v gramoch, hmotnosť výtlačného plynu v gramoch alebo plniaci tlak v MPa, rok výroby, obchodné meno výrobcu tlakovej patróny. 
d) Na tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja CO2 musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby, číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby, rok výroby, skúšobný tlak v MPa.

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo