Výkon činnosti technika požiarnej ochrany odborne spôsobilou osobou podľa § 4 písmeno f/ zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vrátane spracovania komplexnej dokumentácie ochrany pred požiarmi 
- vypracúvanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi 
- vypracúvanie požiarnych evakuačných plánov 
- vypracúvanie požiarnych poplachových smerníc 
- vykonávanie školení a odbornej prípravy 
- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 
- uskutočňuje označovanie miest bezpečnostnými značkami
- zabezpečuje plnenie povinností pre právnickou a podnikajúcou fyzickou osobu vyplývajúcich zo zákona 
- zabezpečuje vybavenie požiarnou technikou

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo