Pravidelnú kontrolu zariadení určuje výrobca a taktiež vyplývajú z vyhlášky
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č 726/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. 

Na požiarnotechnickom zariadení, pre ktoré neurčil výrobca obsah, rozsah a spôsob kontroly (napríklad z dôvodu, že výrobca zanikol alebo nie je dosiahnuteľný), je potrebné vykonať každých 12 mesiacov kontrolu s uvedeným obsahom. 

Priebeh kontroly
• celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,
• úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,
• množstva a kvality hasiacej látky,
• priechodnosti potrubí,
• stavu náhradného zdroja elektrickej energie.

Kontrolované zariadenia
• požiarne uzávery
• hasiace prístroje 

Potvrdenie o kontrole obsahuje 
 
• číslo potvrdenia, 
• meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie na kontrolu zariadení 
• číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti, 
• dátum vykonania kontroly, 
• podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.

 

Poskytujeme aj tlakové skúšky hadíc

 

Potrebujete nové hasiace prístroje

hydranty, hydrantové hadice alebo ich kontroly, opravy?

DOPRAVA V RÁMCI BRATISLAVY A OKOLIA ZADARMO.

pre oblasť Bratislavy zabezpečíme dodávku tovaru zadarmo